Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: ianuarie 2020

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC ACTUP SRL ce deţine cursurile „Învaţă să fii tu”, cu sediul social în Bucureşti, Str. Catanele, nr 9, bl 64, sector 3, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.invatasafiitu.ro (in continuare “Site-ul”)

SC ACTUP SRL se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor Site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu cursanţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a cursurilor oferite. SC ACTUP SRL va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind organizarea si programul cursurilor de pe www.invatasafiitu.ro şi a trimiterii prin mail de mementouri pentru plata curs şi/sau pentru începere curs, celor înscrişi la respectivul curs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC ACTUP SRL prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date şi legislaţia naţională în vigoare.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal persoanele vizate îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a SC ACTUP SRL cu scopul comunicării programei de cursuri şi a proiectelor culturale şi educative.

Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în careSC ACTUP SRL are obligaţia de a dezvălui datele în temeiul legislaţiei în vigoare.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1. Dacă sunteți cursant al școlii noastre urmând cursurile de teatru Învaţă să fii tu, SC ACTUP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele dumneavoastră în cadrul cursurilor, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul inscrierii la cursurile de teatru Învaţă să fii tu.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC ACTUP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / înscriere, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

1. Dacă sunteți cursant al școlii, SC ACTUP SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC ACTUP SRL și prestarea serviciilor – respectiv pentru confirmarea participării la cursuri, informarea dumneavoastră asupra evenimentelor organizate de Învaţă să fii tu , detalii despre modalitatea de desfasurare a cursurilor, etc;

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC ACTUP SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare;

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC ACTUP SRL, prin intermediul Site-ului;

in scopul monitorizarii/securitatii persoanelor, spatiilor si bunurilor aflate in proprietatea sau posesia SC ACTUP SRL;

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop printr-un e-mail la adresa de e-mail contact@invatasafiitu.ro .

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC Centrul de ACTUP SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC ACTUP SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC ACTUP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți cursant, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC C ACTUP SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți cursant și vă exercitați opțiunea de dezabonare printr-un email comunicat la adresa contact@inlightcenter.ro, SC ACTUP SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă dezabonati, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că dezabonarea nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. Totodata, cererea de dezabonarea de la informatiile comunicate de SC ACTUP SRL va putea fi înregistrată numai după prestarea serviciilor şi finalizarea ultimului curs activ.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC ACTUP SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC ACTUP SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC ACTUP SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC ACTUP SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului furnizori de servicii IT, ori către autoritățile publice centrale/locale, doar în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse evenimente, festivaluri, campanii promoționale organizate de către SC ACTUP SRL prin intermediul Site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC ACTUP SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC ACTUPSRL , conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC ACTUP SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC ACTUP SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC ACTUP SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC ACTUP SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC ACTUP SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC ACTUP SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@invatasafiitu.ro